JPESFRRUSA
JPESFRRUSACH

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ICI TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

ICI Teknoloji San. Tic. A.Ş. ("ICI Teknoloji") olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan ICI Teknoloji’nin yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

 

Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

Neden bu metni okuyup onaylıyorum?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri işleyen (kullanan) “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri Sorumlusu olarak ICI Teknoloji de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Kişisel verileriniz, ICI Teknoloji A.Ş. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Sosyal medya kanalları, arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler.

Bunlara ek olarak şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlar taşımaktadır.

 

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Kullanılan Kişisel Verileriniz

ICI Teknoloji, aşağıda belirtilen verilerinizi kullanmakta (işlemektedir):

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti, pasaport numarası

İletişim Verisi

İş ve Cep Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi), sosyal medya hesap bilgisi, faks numarası

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendika, Dernek, Vakıf vb. kayıtlı olduğu Sivil Toplum Örgütü bilgisi, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, mesleki faaliyetler, kıdem, tecrübe, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı, nerelerde, hangi alanlarda çalıştığı bilgisi, imzalı katılım formu, şirket ve departman bilgisi, referans bilgileri

Diğer

araç plakası

 

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar, Verileriniz Neden Kullanılıyor ve Paylaşım Amaçları

Veri Sahibi sıfatıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, açık rızanızla bizimle paylaşılan verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel etkinlik, kariyer teklifi, duyuru, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi işbu Metin’de yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. maddelerine uygun olarak işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

 

ICI Teknoloji ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; aşağıda yer alan amaçları ile bağlantılı olacak şekilde yukarıda sayılan kişisel verilerinizden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Başvuru Formu üzerinden öğrencilerin üniversite öğrencisi olduğunu teyit etmek,
 • ICI Akademi’ye katılan öğrencilerin memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • ICI Akademi için gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, etkinlik bilgileri ve soruları aktarmak,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Gerekli durumlarda memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, anket, yarışma organizasyonlarını düzenleyerek gerekli bilgilendirmeleri sağlamak,
 • Kariyer gelişimi kapsamında sizden almış olduğumuz başvuru formlarını değerlendirmek, uygun pozisyonlar bulduğu taktirde insan kaynakları ile iş başvurularının değerlendirilmesi, süreçleri yönetmek, süreçlerinin takibini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Kişiye özel uygun iş ilanı ve istihdam ile ilgili bilgileri sunmak,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Adaylarımızın/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız, çözüm ortaklarımız ve üyesi olduğumuz 3. kişi konumunda bulunan internet mecraları ve dijital programlar tarafından ICI Teknoloji/ICI Akademi’ye başvuran adaylar için öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirebilmek,
 • Yapılan talep ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi, iletişimleriniz sırasında ilettiğiniz taleplerinizin giderilebilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • ICI Teknoloji’nin hizmetlerini ifası sırasında sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi adına aday istatistiklerinin oluşturulabilmesi, bu amaçla genel eğilimlerinizin belirlenebilmesi, istatistiki sonuçlar üzerinden inceleme ve değerlendirmeler yapmak suretiyle ICI Teknoloji’nin sunduğu hizmet kalitemizin artmasını, devamlılığı ve genişletilebilmesini sağlamak

amaçlarıyla işlenmekte (kullanmakta) ve paylaşılmaktadır.

 

İnsan Kaynakları ve İstihdam Amaçlarıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır. Çalışan'a ait kişisel veriler; işbu Politika çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz.

 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla ICI Teknoloji tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin, Online (Uzaktan) Etkinlik, Görüşme veya Mülakat Uygulamaları Kapsamında Yurtdışına Aktarılması

Şirketimiz, zorunlu hallerde veya ihtiyaç durumunda, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. programlar/uygulamalar üzerinden yayın yoluyla uzaktan etkinlik hizmeti verebilmekte ve/veya online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulamaları yapabilmektedir. Bu durumda, sizin ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin yukarıda belirtilen kişisel verileri ve ses ve/veya görüntü gibi özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından işlenebilmekte ve ayrıca yukarıda belirtilen Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. uzaktan erişim programları/uygulamaları üzerinden -anılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği ölçüde yurtdışına aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından yerine getirilecek uzaktan etkinlik ve/veya canlı yayın ve/veya online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulamaları sürecinde kullanılacak Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Adobe Connect vb. uygulamalar ile edinilecek her türlü ses, görüntü, video vb. kayıtların, gerek etkinlik anlatımı veya anlık anket uygulamaları, görüşme veya mülakat uygulaması yapan konuşmacılarımız/çalışanlarımız ve gerekse de ilgili öğrenciler veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olduğunu ve söz konusu verilerden sadece online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulaması süresince ve bu kapsamla sınırlı olarak yararlanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız. Söz konusu uygulamalarla online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulamaları sırasında konuşmacı ve öğrencilerin ve/veya uygulamaya katılan ilgililerin ses ve görüntülerinin anlık olarak birbirlerine iletimi sağlanmakta olup, bu çerçevede, ilgili konuşmacı ve öğrencilerin ve/veya uygulamaya katılan ilgililer açısından “kişisel veri” niteliğinde olan bu ses, görüntü ve online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulamalarının KVKK kapsamında ve ayrıca fikri mülkiyet hakları bakımından korunması gerektiği ve bu sebeple tarafınızca söz konusu ses, görüntü ve online (uzaktan) etkinlik, görüşme veya mülakat uygulamalarının hiçbir surette ve hiçbir yolla izinsiz kayıt altına alınmaması, hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada izinsiz paylaşılmaması ve üçüncü kişilerin erişimine izinsiz uygun hale getirilmemesi gerektiği, yine bu kapsamda söz konusu kişisel verilerin ve ayrıca Şirketimize ait fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında tarafınızca da gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin gerekeceği, aksine tutum ve davranışların kişisel veri güvenliğinin ve/veya fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yukarıda belirtilen sair hususlara ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde ciddi yaptırımlara sebebiyet verebileceği hususlarını da işbu Aydınlatma Metni ile dikkat ve bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

Şirketimize başvurmak suretiyle Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, tanımlanan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, ICI Teknoloji’yi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir.  Kişilerin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, ICI Teknoloji’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde ICI Teknoloji tarafından revize edilebilir.

 

Veri Sorumlusu

:

ICI TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Web Sitesi

:

www.iciteknoloji.com

E-Posta Adresi

:

info@iciteknoloji.com.tr

İletişim Adresi

:

Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No:14, Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Telefon

:

+90 (222) 905 01 26

 

Saygılarımızla…

 

Not: Bu Aydınlatma Metni en son 2.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.

 

 

Diğer Duyurular